Pastoorsverslag Haasrode

Hieronder vind je het letterlijke (in oude spelling) verslag van de pastoor van Haasrode, E.H. Augustinus Beirinckx.

Bouwstoffen betrekkelijk de geschiedenis der kerke van België gedurende den groote oorlog.

Parochie O.L.V. Haesrode

  1. Haesrode, Prov. Brabant Arrond. Leuven Gem. Bierbeek heeft betrekkelijk weinig door den oorlog geleden.

  1. De bevolking was gedurende de eerste dagen van de oorlog redelijk kalm, de goddelijke diensten werden beter bijgewoond, er waren meer biechten en communiën. Het rozenkransgebed werd elken avond goed bijgewoond in de kerk. Later werd het rozenhoedje elken dag gebeden na de mis; dir werd onderhouden gedurende gansch den oorlog en nu wordt dit gebed nog elken dag gedaan, uit dankbaarheid.

  2. Bij den inval der Duitschers op 18 Augusti 1914 had het grootste deel der bevolking zich verstoken in de omliggende bosschen. Slechts zeven duitsche soldaten zijn op verkenning doorgetrokken. De groote massa troepen is langs Bierbeek (centrum) en over het uiteinde der parochie langs Park Heverlee doorgereisd. Er is dien dag geene schade veroorzaakt.

  3. Den 26 augusti is door eenige duitsche soldaten welke in autowagens doorreden, een huis afgebrand, rede onbekend.

In de dagen der verwoesting van Leuven, den 25 Aug. Begonnen, hebben ruim 3000 inwoners dezer stad gedurende acht dagen in Haesrode verbleven.

9. b. De goddelijke diensten zijn altijd gepleegd zonder onderbreking; de Duitschers hebben geen gebruik gemaakt van de kerk.

c. De lezing van den beroemden herderlijken brief van zijne Eminentie kardianaal Mercier, is uitzonderlijk verboden geweest als ook eenmaal de processie van het H Sakramen. Voorts werd de eeredienst zoo binnen als buiten de kerk, gedurende gansch den oorlog, volgens gewoonte gepleegd.

d. Bijwonen der diensten en naderen tot de HH. Sakramenten in’t begin van den oorlog beter; later zooal volgens den gewonen trant. De plechtige communie der kinderen gelijk buiten den oorlog.

g. Geene werklieden of dienstplichtige werden ontvoerd. Doch eenige honderden dienstplichtigen en andere burgers hebben op het einde van den oorlog, bij hunnen doortocht in de parochie, nachtverblijf en voedsel ontvangen; ook honderden hoornbeesten uit het noorden van Frankrijk en uit het zuiden van Belgie weggevoerd. Alzoo had onze bevolking aan afbeeldzel van hetgeen haar tre wachten stond, zoo de oorlog nog eenige tijd zou duren.

h. Gewone ondersteuningswerken door het komiteit.

i. Boeten, uitbuiting der bevolking, gelijk in het algemeen overal, niets bijzonders te melden.

10.Getal soldaten opgeroepen: 37, waaronder vele jonge gehuwden. Hebben vrijwillig dienst genomen 3: Aug. Goemans, Herman Vinckx en Arthur Page. Deze laatste, eerst krijgsgevangene in Holland, na den val van Antwerpen, heeft hij bij de eerste gelegenheid het belgisch leger vervoegd. Gesneuveld 3. Arthur Page, Theophiel Verhoeven, Victor Dupont – In Holland gestorven.

Jeroom Nackaerts Henri Declercq, na den val van Veurne krijgsgevangen in Duitschland, door gebrek verzwakt naar Zwitserland overgebracht, en eenige dagen na het sluiten van den wapenstilstand, in Frankrijk overleden.

Vergelijkende tafel der huwelijken, geboorten sterfgevallen

1913 10 47 24

1914 4 51 24

1915 3 36 19

1916 6 25 15

1917 9 28 16

1918 6 26 42

Nota voor de geboorten: verscheidene jonge gehuwden in ‘t leger

Voor de sterfgevallen; 1918 groot deel sterfgevallen ter oorzake der Spaansche koortsen.

11. Geene huiszoeking werd gedaan in de kerk - de opname der groote klok is geschied - eene kleine klok, wegende omtrent 30 k gegoten in het jaar 1553, was weggeborgen zoo haast er spraak was van in beslagname der klokken. Toen werd ook het meest koper der kerk verdoken.

13. Een peerd werd medegenomen in verwisseling van requisitiebon zonder weerde.

14. Er zijn geen belgische troepen in de parochie doorgetrokken. Enkel zijn er eenige honderden fransche soldaten gehuisvest geweest; bij hunne intrede luidde de groote klok, waren de huizen bevlagd. Godsdienstige plechtigheden volgens voorschriften der geestelijke overheid.

Bovenvermeld verslag echt verklaard door:

Beirinckx pasttor te Haesrode Bierbeek

Ch Loonbeek schepen der wijk Haesrode Bierbeek

W De Ridder hoofdonderwijzer Haesrode Bierbeek

Getal communiën in

1913 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18

8758 14542 11974 11345 10014 9336

Aantal kinderen tot de plechtige communie toegelaten in:

1913 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18

32 30 38 28 29 34

Den Eerw. Heer Beirinckx

Pastoor te Haesrode

Pastoor te Haesrode